Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Narozeniny slaví

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Pravidla

Místo konání : "TJ BOHEMIANS PRAHA" ul.Izraelská 6, Praha 10 100 00
(hala Hagibor u metra Želivského) 

Poznámka : organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu místa konání. V tomto případě budou všichni kapitáni či vedoucí mužstev o změně informování.

Počet hráčů: 4 + 1

Pravidla:

Dle platných pravidel ČFBÚ s menšími výjimkami : počet hráčů 4+1. Počet střídajících není omezen. 


Kapitán mužstva musí být označený páskou
Mužstva nastupují v jednotných dresech (tričkách) s čísly
Tresty (menší trest) dvouminutové vyloučení.
Větší osobní trest (ČK) do konce utkání. Po pěti minutách, může na pokyn rozhodčího, nastoupit jiný hráč. Za ČK je automaticky STOP na následující utkání svého mužstva. V případě hrubého provinění, může hráč obdržet "STOP" na dvě či více utkání. Tuto skutečnost sdělí pořadatel po dohodě s hlavním rozhodčím utkání na internetových stránkách. 

Čas přesilové hry se začína měřit až po rozehrání, nikoliv okamžikem vyloučení.

Hrací doba:

3 × 15 minut hrubého času. Čas se nezastavuje za žádné situace.
Přestávka mezi třetinami není. Pouze hodinky rozhodčích jsou směrodatné k určení veškerých časových situací
a pouze rozhodčí jsou zodpovědní za správnost měření odehraného času.
Rozhodčí na pořádání informují o odehránem čase (není to ale povinností rozhodčích).


Zápis o utkání:

Vždy domácí mužstvo dle rozpisu musí přinést schválený formulář zápisu.
Zápis musí obě mužstva vyplnit tak, aby bylo možno začít v naplánováný čas !!!


Čekací doba:

Není.

Žádáme mužstva o dochvilnost, aby byla připravená alespoň 5 minut
před zahájením zápasu a nebyl tak narušen časový plán a nedošlo ke kontumacím.

Rozhodčí:

2 delegovaní rozhodčí s licencí z České florbalové unie.

Pojištění:

"Žyla fotbal cup, s.r.o." není pojištěný a každý hráč startuje na vlastní nebezpečí !

Protesty a sporné situace:

budou řešeny dohodou mezi rozhodčími a pořadateli turnaje.

Poznámka:

Poznámka: organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu místa konání. V tomto případě budou všichni kapitáni či vedoucí mužstev o změně informování.

O co se hraje :

1. místo - 1500 Kč, pohár,diplom

Nejlepší střelec - 500 Kč, diplom

Nejlepší brankář - 500 Kč, diplom

Vítěz kanadského bodování - 500 Kč,- diplom

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Veškeré platby lze zasílat na účet 6007454379/0800

a./ při platbě na účet nutno uvést v poznámkách název mužstva, důvod platby...

b./ bude brán zřetel na den příchozí, ne den odeslání

c./ nutno rovněž ihned pořadateli tel. oznámit odeslání a částku /SMS/

d./ minimální částka odeslána na účet 100 Kč,-

Cena registrace je na hráče na celou sezónu (cca 80 Kč,- na zápas). Celková částka, dle počtu utkání (10 hráčů = 28 utkání) činí 22.400 Kč,-. Duplikát (poškození, ztráta, výrazná změna podoby, apod.) činí 100 Kč,-. Minimální počet zaregistrovaných hráčů je 10. Registrace hráče/ky/ během sezóny je možná. Nový hráč (nebo jeho zástupce) musí nejpozději v den utkání svého mužstva uhradit pořadateli (nebo jim pověřené osoby) částku, která je v tuto dobu aktuální a odevzdat jednu fotku, odpovídajících rozměru (OP, pas...), (ne kopírku) pro svou registraci. Toto je nutno učinit před utkáním svého mužstva. Jsou – li splněné všechny podmínky, může hráč ihned nastoupit ke svému utkání. V zápise nutno označit start hráče na OP (občanský průkaz) a uvést datum narození (ne číslo OP = administrativní chyba). V případě konfrontace, musí hráč potvrdit svou totožnost dokladem, kde jsou potřebné údaje a aktuální foto (pouze OP, ŘP či pas). V opačném případě je start neregulérní !!! Neregulérní start = kontumace !
Poznámka: start stejného hráče na OP (bez sankce), je možno uskutečnit pouze jednou v případě, že je zaregistrován a nemá ještě vyhotovenou registrační průkazku. Registrovat hráče pouze na jedno utkání, výměna hráčů za jiné či zrušení registrace není možné ! Odstoupení mužstva s rozehrané soutěže je v rozporu s pravidly !

V případě zájmu mužstva, startovat v soutěží i v příštím roce, nutno uhradit minimální zálohu (přihlášku) 6000 Kč,- nejpozději do svého posledního utkání ! Zbylou částku vždy nejpozději do poloviny února, roku konání soutěže ! Nutno rovněž po posledním utkání odevzdat registrace u pořadatele. Ty si mužstvo vyzvedne po uhrazení celé částky ceny registrace.

V rubrice námitka domácí (hosté), můžou kapitáni mužstev vyjádřit svůj názor či nesouhlas s děním během utkáni. Toto nutno sdělit p.rozhodčímu ihned po skončení utkáni, který námitku do zápisu napíše. Námitku musí podepsat kapitán namítajícího mužstva. K námitce je nutné vyjádření p.rozhodčího.
Námitku u pořadatele na dění během svého utkáni lze podat pouze písemnou formou (ne mail), nejpozději do 3 dnu, po skončení dotyčného utkáni. Namítající musí předem uhradit částku 200 Kč,-. Komise (rozhodčí, delegát, pořadatel) za účasti namítajícího pak nejpozději do 14 dnů bude námitku řešit. Je-li namítajícímu alespoň s části vyhověno, obdrží celou částku zpět.

Kapitán či zástupce domácího mužstva je povinen předat ke kontrole vyplněný zápis včetně RP nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem svého utkáni osobě tomu určené. Tato povinnost platí rovněž pro kapitána či zástupce hostů, nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem svého utkáni. Za porušení této povinnosti je sankce 50 Kč,-.
Poznámka : kapitán (vedoucí v zastoupení kapitána ) zodpovídá za řádnou registraci hráčů uvedených v zápise !!! Hráči uvedeni v zápise se tak považují jako startující.

Pořadatel může v zájmu klidného průběhu soutěže odmítnout zaregistrovat kteréhokoliv hráče bez podání důvodů !!!!!

Pořadatel může za hrubé urážky na svou či organizační osobu (e-mail, tel., sms, stránky či jiné) vyloučit hráče, popř. celé mužstvo ze soutěže, bez nároku na vracení ceny registrace !!!!!
Každé mužstvo je povinno ihned uhradit úmyslné i neúmyslné škody, způsobené na majetku sportovní haly „TJ BOHEMIANS“, či jiného místa konání této soutěže (rozbité okno, poničené sprchy apod.).
V opačném případě bude mužstvo vyloučeno ze soutěže bez vratné částky registrace !!!

Výsledky "Žyla fotbal cup, s.r.o." vychází na internetových stránkách této soutěže. Povinnosti mužstev je se s nimi pravidelně seznamovat (tabulky, střelci, sankce, informace o možných trestních ustanoveních jednotlivých hráčů či mužstev, informace o možných změnách v pravidlech, místě konání, apod.).

Má-li mužstvo zájem odložit či předehrát své utkáni, je povinno tuto změnu nahlásit pořadateli nejpozději 5 dni před začátkem původního termínu utkání. V tomto případě je ale nutný souhlas soupeře. Žadatel zároveň musí nahlásit místo konání odloženého či předehrávaného utkání a jméno p.rozhodčího (pouze rozhodčí z této soutěže). Poplatek za odložene či předehrávané utkání činí 500 Kč,- Utkání musí být odehráno nejpozději do 14 dnů po původním termínu (ne po skončení soutěže). V případě, že utkání v nahlášeném náhradním termínu nebude odehráno, je kontumace včetně sankci a minusových bodů pro obě mužstva !!!!! Poznámka : žadatel je povinen uhradit poplatky za odložené utkání, pronájem hřiště a dva rozhodčí, odloženého či předehrávaného utkání.

O případných změnách, dodatcích či úpravách v budou mužstva informována z dostatečným předstihem na internetových stránkách.

Ohodnoťte v zápise výkon rozhodčího známkou 5 – 1 (5 = velmi dobrý 4 = dobrý 3 = průměrný 2 = neuspokojivý 1 = velmi neuspokojivý

PŘI NEUSTÁLÝCH NESPORTOVNÍCH PROJEVECH NA ROZHODČÍHO, MŮŽE ROZHODČÍ UKONČIT ZÁPAS, KTERÝ BUDE KONTUMOVÁN V NEPROSPĚCH PROVINIVŠÍHO SE MUŽSTVA !!! PŘI FYZICKÉM NAPADENÍ ROZHODČÍHO, JE CELÉ MUŽSTVO VYLOUČENO ZE SOUTĚŽE BEZ NÁROKŮ NA VRACENÍ ČÁSTKY ZA REGISTRACI !!!!!

V postupovém a sestupovém klíčí rozhodují:

a.) body   b.) vzájemný zápas   c.) rozdíl celkového skóre   d.) větší počet vstřelených branek

Poznámka: od hráčů mladších 15-ti let, nutný písemný souhlas rodičů !

Sankce:

Neoprávněný start (na černo) první – 1000 Kč,-   druhý – 1500 Kč,-   třetí - 2000 Kč,-   

(kontumace pro mužstvo + -3 body mužstvu, kde je hráč registrován i mužstvu, za které nastoupil ) !!!

Při čtvrtém neoprávněném startu, je hráč vyloučen !!!

První kontumace - 1000 Kč,-   druhá - 1500 Kč,-   třetí - 2000 Kč,-. (Za každou kontumací -3 body) !

Při čtvrté kontumaci je mužstvo vyloučeno !!!

SANKCE JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO NÁSLEDUJÍCÍHO UTKÁNÍ SVÉHO MUŽSTVA, OD OBDRŽENÍ ! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU MUŽSTVU ODEČTENY 3 BODY ! TY JSOU V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO NEURAZENÍ DO DALŠÍHO NÁSLEDUJÍCÍHO UTKÁNÍ, ODEČÍTÁNY AŽ DO DOBY UHRAZENÍ !!!!!

Nehradí – li mužstvo sankci opakovaně, nebo opakovaně nerespektuje pravidla, je vyloučeno ze soutěže bez jakékoliv náhrady a jeho všechny výsledky jsou anulovány ! Takové mužstvo může být rovněž nahrazeno jiným mužstvem, které převezme všechny závazky i povinnosti od vyloučeného /body, sankce.../